Siirry sisältöön

Innovaatiot

Diakin tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) toteutettiin vuonna 2019 seuraavien temaattisten kokonaisuuksien alla:

 • osallisuus
 • terveyserojen kaventaminen
 • diakonia ja kasvatus
 • kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
 • palvelujärjestelmän kehittäminen.

Vuoden 2019 aikana käynnissä oli noin 65 hanketta, joissa kehitettiin nuorten ja perheiden hyvinvointia ja osallisuutta, koulutusvientiä, sosiaali- ja terveysalan pedagogisia ratkaisuja sekä monikulttuuristen opiskelijoiden sujuvia palvelupolkuja. Diakin koko maan kattava TKI-toiminta vahvistui erityisesti Oulussa ja Pieksämäellä.

Tärkeitä kansainvälisiä avauksia olivat lastensuojelun ja yhteisölähtöisen kouluyhteistyön kehittämishankkeet sekä osallistuminen eurooppalaisen korkeakouluverkoston rakentamiseen. Lisäksi Diak sai rahoitusta, käynnisti ja toteutti tutkimuksia ja selvityksiä liittyen mm. yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen, tulkkausalan tulevaisuuteen sekä tekoälyn hyödyntämiseen yksinäisyyden vähentämiseksi.

Nostoja vuoden 2019 kohokohdista:


Hyvinvointia, osallisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja

TKI-toiminnalla tuotettiin uutta tietoa, osaamista ja ratkaisuja esimerkiksi nuorten ja perheiden hyvinvointiin, koulutusvientiin, sosiaali- ja terveysalan pedagogista kehittämiseen ja monikulttuuristen opiskelijoiden palvelupolkujen sujuvoittamiseen liittyvillä alueilla. Tärkeitä kansainvälisiä avauksia olivat lastensuojelun ja yhteisölähtöisen kouluyhteistyön kehittämishankkeet. Lisäksi Diak osallistui eri puolilla Suomea paikallisella tasolla asukkaiden osallistamista, maaseutuyrittäjien toimeentuloa ja nuorisotyötä edistäviin hankkeisiin.

Merkittävä osa Diakin medianäkyvyydestä ja osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun syntyi hanke- ja julkaisutoiminnan sisällöistä. TKI-hankkeiden kohde- ja sidosryhmille suunnattu toiminta, valmennukset, seminaarit ja kampanjat koettiin asiakaspalautteiden perusteella tarpeellisiksi, osallistaviksi, osaamista kehittäviksi ja yhteiskunnallista keskustelua herättäviksi.


Työelämäpalvelut ja täydennyskoulutukset

Diakin täydennyskoulutuksissa yksilöt ja työyhteisöt päivittivät ja syvensivät osaamistaan lyhyissä, sisällöiltään vaihtelevissa verkkokoulutuksissa (esim. monikulttuurinen opetus ja ohjaus sekä valmentava johtaminen oppilaitoksissa) tai pidemmissä täydennyskoulutuksissa (esim. työnohjaajakoulutus). Työelämälle räätälöitiin niiden tarpeita vastaavia koulutuskokonaisuuksia joustavasti eri pituisina verkko- ja lähiopetuksina. Useimmat koulutukset toteutettiin niin, että niissä yhdistettiin työnohjauksellista ja valmentavaa työskentelyä perinteisempään tietopuoliseen koulutukseen.


DiakHub

Syksyllä 2019 käynnistettiin uuden DiakHubin konseptointi ja pilotointi toteutetaan vuosien 2020-2021 aikana.

DiakHub on Diakin osaamiskeskittymä, jossa yhteiskehittämällä ratkaistaan hyvinvointiin, terveyteen ja työllisyyteen liittyviä viheliäisiä ongelmia. Tavoitteena on kehittää Hubista alusta ja toimintamalli, jota voidaan tulevaisuudessa laajentaa Diakin eri toiminta-alueille.

Käynnistämisvaiheessa DiakHubin erityisosaaminen liittyi haastavassa tai haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, jotka tarvitsevat ennaltaehkäisevää työtä, tuen tarpeiden tunnistamista, kohtaamista ja monenlaisia tukipalveluja. Tutkimme ja kehitämme asiakaslähtöistä, monialaista ja -toimijaista yhteistyötä, sen johtamista sekä palvelujärjestelmää myös rakenteiden tasolla.


Kokeileva Diak 2019

Diakissa käynnistettiin maaliskuussa 2019 koko ammattikorkeakoulun kattava kokeilu Diakin kokeilukulttuurin vahvistamiseksi. Kokeilun taustalla oli yksi Diakin strategisista tavoitteista: Tartutaan toimeen kohdennetusti, ketterästi kokeillen.

Kokeileva Diak 2019 -kokeilulle asetettiin kolme tavoitetta:

 • Luodaan kokeillen ja ketterästi Diakin oma innovaatio- ja kokeiluprosessi
 • Tuetaan innovatiivisia osaamisen yhdistelmiä
 • Kokeillaan uusia työmenetelmiä ja vahvistetaan innovatiivista toimintakulttuuria

Ideasta kokeiluksi

Innovaatiotoiminnan tulosalue järjesti Diakin kehittämispäivillä maaliskuussa 2019 kolme kokeilutyöpajaa, joissa moniammatilliset tiimit tuottivat päivän aikana yhteensä 41 ideaa. Kokeiluun esitetyt 41 ideaa koskivat laajasti ottaen Diakin toimintaa: opiskelua, opetusta, kampuspalveluja, työelämäyhteistyötä tai viestintätapoja. Ideoista valittiin kolme toteutukseen vuonna 2019:

Käynnistettiin ekososiaalisen ymmärryksen ja näkökulman sisäänajo kaikkea Diakin toimintaa läpäiseväksi.

 • Liikkuva Diak

Vähemmän istumista, enemmän liikettä ja henkilökunta että opiskelijat ideoimaan!

Vuorovaikutteinen koulutus, jonka sisältöinä olivat inhimilliset arvot, etiikka, tunneälykäs ihminen, viisas vuorovaikutus, kohtaaminen, yhteisöllisyys.

Kokeilut toteutettiin hiukan yli puolen vuoden mittaisella jaksolla Diakin eri tapahtumien yhteydessä tietoiskujen, kyselyjen, videoiden, työpajojen, sitoumusten, julkilausumien ja tempausten keinoin. Mittavin, koko korkeakouluyhteisöä koskeva tilaisuus viedä kokeiluja eteenpäin järjestyi vuoden 2019 syyslukukauden avajaisten yhteydessä.


Vahvaa kirkon alan kehittämistyötä

Vuonna 2019 Diak sai Kirkkohallituksen myöntämän avustuksen opiskelijoiden hengellisen ja kirkollisen identiteetin vahvistamiseen sekä kirkon alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa leimasivat toimintavuonna kahden oppikirjan, diakonisen hoitotyön sekä kirkon nuorisotyön oppikirjan, laatiminen, osallistuminen kirkkohallituksen Kaste ja kummius -hankkeen tutkimusyhteistyöhön sekä tutkimushanke Tampereen seurakuntien toimintakulttuurin muutoksesta. Kahdesti järjestetyillä kirkollisen tutkimuksen teemapäivillä esiteltiin alan toimijoille kirkkoon ja seurakuntaelämään liittyvät hankkeet ja työstettiin tulevaisuuden kehittämistarpeita yhdessä eteenpäin.


Avoin Diak

Diak on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (ATT) sekä yleisemmin korkeakoulun avoimen toimintakulttuurin edistämiseen ja on aktiivisesti mukana myös kansallisen ATT-kulttuurin rakentamisessa.

TKI-toiminta perustuu avoimiin toimintamalleihin: aineistot ja tulokset ovat avoimia tutkimusetiikan ja juridisen toimintaympäristön rajoissa. Noudatamme avoimuuden periaatetta myös menetelmien kuvauksessa, prosessien dokumentoinnissa ja julkaisutoiminnassa.

Diak julkaisi avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Kehittämistyön tulokset tulivat näkyviin vuonna 2019, kun opetus- ja kulttuurinimisteriön arvioinnissa Diakin ATT-kypsyysaste nousi vuosien 2016-2019 välillä tasolta 3 tasolle 4.


TKI-toiminta vuonna 2019 lukuina

 • 63 TKI-hanketta
 • Keskimäärin 3,2 milj. € erillisrahoitusta (Diakillle käynnissä oleviin hankkeisiin myönnettyä) TKI-rahoitusta
 • 40 valmisteilla olevaa kehittämishanketta
 • 213 julkaisua
 • ATT-kypsyysaste 4
 • Toteutuneen TKI-rahoituksen määrä oli 2,5 miljoonaa euroa.

Alla olevassa kuviossa on esitetty Diakin TKI-rahoituksen kehitys vuosittain. Diakille merkittävin yksittäinen rahoituslähde on ESR-rahoitus, joka muodosti 68 % vuoden 2019 ulkopuolisen tutkimusrahoituksen kokonaisuudesta.