Siirry sisältöön

Vuoden 2019 avainluvut

Avainmittarit pähkinänkuoressa

 • Neljänneksi suosituin ammattikorkeakoulu yhteishaussa
 • AMK-tutkinnot: 673 kpl
 • YAMK-tutkinnot: 61 kpl
 • Opintosuorituksia yli 55 op / vuosi: 73,4 % opiskelijoista (paras tulos kaikista ammattikorkeakouluista)
 • Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneita: 79,2 % valmistuneista (paras tulos kaikista ammattikorkeakouluista)
 • Vetovoima, hakijat/aloituspaikka: 11*
 • Työllisiä tutkinnon suorittaneista: 99,4 % **
 • Toteutunut TKI-rahoitus: 2,5 M€
 • Julkaisut: 217 kpl
 • Henkilöstön kv-liikkuvuus, vuorokaudet: 801
 • Avoin amk, erillisopinnot ja maahanmuuttajakoulutus, opintopisteet: 9 915 op
 • Opiskelijat: 2 771
 • Henkilöstö: 224, joista opetushenkilöstöä 125

Avainmittarien tarkenteet: *vuoden 2019 yhteishakujen Diakin hakukohteiden hakijamäärät yhteensä jaettuna Diakin hakukohteiden aloituspaikoilla; **tuorein tieto valmistuneiden työllisyydestä eli vuonna 2016 tutkinnon suorittaneiden tilanne vuoden 2017 lopussa.

Alempana sivulla on avattu tarkemmin muutamia Diakin tuloksia ja toimintaan liittyviä tunnuslukuja. Graafit ja taulukot saat avautumaan suuremmaksi klikkaamalla.

Suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot

Vuonna 2019 yhteensä 673 Diakin opiskelijaa suoritti AMK-tutkinnon. Valmistuneiden lukumäärässä Diakin tutkintotavoite (640) ylitettiin. Valmistuneiden määrät vuosittain ja koulutuksittain on esitetty alla olevassa graafissa

Suoritetut ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistui vuonna 2019 yhteensä 61. YAMK-tutkintojen määrä on Diakille asetetun tavoitteen mukainen (61). YAMK-tutkintojen kehitys tutkintonimikkeittäin on esitetty graafissa.

 

Hakijat, opiskelijat ja valmistuneiden työllistyminen

Diak on haluttu opiskelupaikka ja sijoittuu toistuvasti kärkijoukkoon korkeakoulujen vetovoimaisuuden vertailuissa. Yhteenlaskettu vetovoima vuonna 2019 oli 11 hakijaa / aloituspaikka (Diakin hakukohteiden hakijamäärät yhteensä jaettuna Diakin hakukohteiden aloituspaikoilla).

Vuoden 2019 yhteishauissa Diakin koulutuksista kaikkein vetovoimaisimpia olivat terveydenhoitaja (AMK), johon oli  21 hakijaa / aloituspaikka sekä sosionomi (AMK), 22 hakijaa / aloituspaikka.

Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jolla on kampukset kaikissa ilmansuunnissa. Yhteensä opiskelijoita on hieman alle 3 000. Diakin kampukset sijaitsevat Helsingissä (59 % opiskelijoista), Pieksämäellä (13 % opiskelijoista), Porissa (13 % opiskelijoista), Oulussa (10 % opiskelijoista) ja Turussa (5 % opiskelijoista).

Diakissa tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. Tuoreimmissa työllistymistä kuvaavissa tuloksissa Diak on Suomen korkeakoulujen kärkisijalla 99 prosentin valmistuneista ollessa päätoimisesti työllisiä vuosi valmistumisen jälkeen.

 • Opiskelijalukumäärä 2019 (AMK- ja YAMK-tutkintoa opiskelevat yhteensä): 2 740
 • Opiskelijat FTE 2019: 2 570
 • Vuonna 2017 valmistuneista työllisiä vuoden 2018 lopussa: 99,4 %

Henkilöstö

Diakissa työskentelee 244 ammattilaista eri tehtävissä: opetushenkilöstöä 125, TKI-henkilöstöä 55 ja muuta henkilöstöä 64 henkeä. Diak on organisoitunut neljään tulosalueeseen: rehtoraattiin, koulutukseen, innovaatiotoimintaan ja kampuspalveluihin. Vuoden 2019 henkilöstön tunnusluvut on esitetty alla sekä henkilöstölukumääränä (vuoden lopun tilanne) että henkilötyövuosina tilastoituna.

 • Henkilötyövuodet: yhteensä 228,4 htv josta opetushenkilöstöä 118,3 htv, TKI-henkilöstöä 45,4 htv ja muuta henkilöstöä 64,7 henkilötyövuotta.

Muun henkilöstön ryhmään lukeutuvat opetuksen ja TKI-toiminnan tukihenkilöstöön, atk- ja kirjastohenkilöstöön sekä hallintohenkilöstöön kuuluvat työntekijät.

Diakin henkilöstöstä vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon on suorittanut 81 % ja 21 %:lla on tutkijakoulutus.

Talous

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n liikevaihto toimintavuonna 2019 oli 25,3 miljoonaa euroa, josta valtion perusrahoitusta oli 19,6 miljoonaa euroa. Kulut olivat yhteensä 23,1 miljoonaa euroa. Talouden tunnusluvut on esitetty tarkemmin vuoden 2019 tilinpäätöksessä (julkaistaan kesäkuussa).

Diakin tilikauden 2019 tulos oli noin 1,0 milj. euroa. Tilikauden tulokseen vaikutti erityisesti sijoitusten kirjaustavan muutos, jonka mukaan sijoitusomaisuuden realisoitumaton arvonnousu 866 401 euroa kirjattiin tulosvaikutteisesti. Tilikauden liiketappio oli 32 182 euroa.

Toteutuneen TKI-rahoituksen määrä laski hivenen vuonna 2019 ja oli 2,5 miljoonaa euroa. Alla olevassa kuviossa on esitetty Diakin TKI-rahoituksen kehitys vuosittain. Diakille merkittävin yksittäinen rahoituslähde on ESR-rahoitus, joka muodostaa 68 % vuoden 2019 ulkopuolisen tutkimusrahoituksen kokonaisuudesta.